ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสดีที่ 4 กรกฎาคม 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**