ต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องสมุดจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องสมุดจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567