ตารางสอน(ครู) และตารางเรียน(นักเรียน) 

 ตารางเรียน(นักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

:: ระดับชั้น ม.1               :: ระดับชั้น ม.2                 :: ระดับชั้น ม.3

:: ระดับชั้น ม.4               :: ระดับชั้น ม.5                 :: ระดับชั้น ม.6

 ตารางสอน(ครู) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    I     วิทยาศาสตร์        I    คอมพิวเตอร์  I 

 :: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    
    I    ภาษาต่างประเทศ      I    Foreigner 

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 :: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 :: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 :: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

:: กลุ่มงานแนะแนว