กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวปิโยรส ใจเอื้อ ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระฯ […]

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

28 พฤศจิกายน 2022
1 2