กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปางครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระฯ […]

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

28 พฤศจิกายน 2022
1 2