กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิ […]

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

28 พฤศจิกายน 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวปิโยรส ใจเอื้อ ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระฯ […]

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

28 พฤศจิกายน 2022
1 2