กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพศิน สาดสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอัมพร เพียรการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา สบายจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุษณีย์ ศรีออน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิชญา เทพไหว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพรัตน์ ปราศัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัชญานันท์ เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ มงคลดีอนันต์
ครูชำนาญการ

นางชุติมา พู่ตระกูล
ครูชำนาญการ

นางสาวญาณกร ศรีชาติ
ครู

นายปริญญา บุญปัญญา
ครูชำนาญการ (ลาศึกษาต่อ)

นางสาววัชราภรณ์ ยศวัฒนะ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาวินี อัมวาทย์
ครู

นางสาวเพ็ญวิสา อินทพรหม
ครูอัตราจ้าง