ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายเกียรติชัย ธรรมโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรานอม ทศรฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมาลัย ฟักเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนวรรณ กันคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาพร นิลประภา
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิรวงษ์ วงศ์ไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางวิลัยพร ชัยเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ไชยสุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่)

นางสาวทรัตชพร ทวีเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัศวิน จอมเที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ