กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวธัญญวีร์ ธเนศมหาทรัพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มแนะแนว

นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกานท์ชญา อ่อนนวล
ครูชำนาญการ

นางสาวปนัสยา แก่นพล
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑาทิพย์ อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิสา สมศรี
ครูชำนาญการ

นางอริสาพร แสงแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวภาวิดา วงค์ไชยา
ครูอัตราจ้าง