กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวิทย์ เทพวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางวิลัยพร ชัยเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพร ชำนาญยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาภัทรา บุญยัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารารัตน์ อินต๊ะปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยอดกุศล ศรีทัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีรพา กันทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารากร จางคพิเชียร
ครู

นายพัทธพล วงศ์วาร
ครู

นางสาวภัสราพร ก๋องติ๊บ
ครู

นางสาวพรรณเพ็ญ  ชัยทอง
ครูช่วยราชการ


ฟิสิกส์

นางนิตยา ทาเป๊ก
ครูชำนาญการพิเศษครู

นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา
ครูชำนาญการ

นางจามจุรี พรหมเผ่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ เทพวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาทิตย์ สุจชารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตฑริกา มะลิเถาว์
ครู

นายประภาส รวมปะระ
ครู


เคมี

นางสุญาณี ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ไชยสุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปริยากร วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์
ครู

นางราตรี ธีรพันธุ์พงศ์
ครู

นางสาวทักษ์นปพร  เผ่าปินตา
ครู

นางสาวขวัญดาว  วงษ์พันธ์
ครู


ชีววิทยา

นางนงคราญ ยะตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทัศน์ บุญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรชร ถาคำ
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์ ยามเลย
ครู

นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว
ครู

นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช
ครู

Mr.Ednor obella


เทคโนโลยี

นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ ภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี คำปัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรปรียา ชัยทะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี สารงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐณี อินทวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรสุดา กุมาลี
พนักงานราชการ