กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวิทย์ เทพวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางวิลัยพร ชัยเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพร ชำนาญยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาภัทรา บุญยัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารารัตน์ อินต๊ะปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยอดกุศล ศรีทัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีรพา กันทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารากร จางคพิเชียร
ครู

นางสาวภัสราพร ก๋องติ๊บ
ครู

นางสาวพรรณเพ็ญ  ชัยทอง
ครู


ฟิสิกส์

นางนิตยา ทาเป๊ก
ครูชำนาญการพิเศษครู

นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจามจุรี พรหมเผ่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ เทพวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาทิตย์ สุจชารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตฑริกา มะลิเถาว์
ครู

นายประภาส รวมปะระ
ครู


เคมี

นางสุญาณี ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ไชยสุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปริยากร วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์
ครู

นางราตรี ธีรพันธุ์พงศ์
ครู

นางสาวทักษ์นปพร  เผ่าปินตา
ครู

นางสาวขวัญดาว  วงษ์พันธ์
ครู


ชีววิทยา

นางนงคราญ ยะตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทัศน์ บุญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรชร ถาคำ
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์ ยามเลย
ครู

นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว
ครู

นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช
ครู


เทคโนโลยี

นางจิรปรียา ชัยทะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ ภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี คำปัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรี สารงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐณี อินทวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรสุดา กุมาลี
พนักงานราชการ