ฝ่ายบริหาร

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นางโสภา วงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤศ วงค์เรือง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอเนรี ใจวงศ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายยศ กันทายวง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป