ฝ่ายบริหาร

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นางโสภา วงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายกฤศ วงค์เรือง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ