ฝ่ายบริหาร

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางโสภา วงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายนฤพันธ์ ยินดี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ