กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพรเมษา กรรณทรา
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศุภกิจ แก้วกันทะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสงค์ อิ่นคำ
ครู

นายอุดม พลทองมาก
ครู

นายณัฐพงษ์ คำเป็ง
ครู

นายพงศกร หงษ์ระนัย
พนักงานราชการ

นายสุมงคล จ่อยพิรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายอดิสรณ์ ปินตามูล
ครูอัตราจ้าง

นายธนารัตน์ วงศ์คำ
ครูอัตราจ้าง