กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอุดม ไชยวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิรญชิต บุญนัด
ครูชำนาญการ

นายกวี บุญกว้าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศธร โพธิแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่อม
ครูชำนาญการ

นางกรรณิกา คำถิน
ครูชำนาญการ

นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์
ครูชำนาญการ