กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอุดม ไชยวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพิรญชิต บุญนัด
ครูชำนาญการ

นายกวี บุญกว้าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศธร โพธิแก้ว
ครูชำนาญการ

นางกรรณิกา คำถิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่อม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์
ครูชำนาญการ

นายธนันชนัย ทองรัตน์
ครูอัตราจ้าง