กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมผัด พรมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาริษา สิงห์กา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไรวรรณ วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชัชฎาภรณ์ รัชฏาวรรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวมาลัย ฟักเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิติยา ชัยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรวัฒน์ พันธุกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิโยรส ใจเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมหวัง ศรีธิเลิศ
ครูชำนาญการ

นางญาติกา ไชยจำเริญ
ครูชำนาญการ

นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์
ครูชำนาญการ

นายณฉัตรมงคล มูลศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวรุจิรา กาจินา
ครู

นางสาวชุลีมาศ คำบุญเรือง
ครู

นายณัฐวุฒิ พรมเสน
ครู

นางสาววรุณพร วงค์ราษฎร์
พนักงานราชการ

นายอภินันท์ ผ่องกมล
พนักงานราชการ

นางสาวธัญศิริ มีทอง
ครูอัตราจ้าง