กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวปิโยรส ใจเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมผัด พรมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาริษา สิงห์กา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไรวรรณ วงศ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชัชฎาภรณ์ รัชฏาวรรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวมาลัย ฟักเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิติยา ชัยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรวัฒน์ พันธุกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์
ครูชำนาญการ

นายสมหวัง ศรีธิเลิศ
ครูชำนาญการ

นางญาติกา ไชยจำเริญ
ครูชำนาญการ

นายณฉัตรมงคล มูลศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวชุลีมาศ คำบุญเรือง
ครูชำนาญการ

นางสาวรุจิรา กาจินา
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ใจ สมศรี
ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พรมเสน
ครู

นางสาววรุณพร วงค์ราษฎร์
พนักงานราชการ

นายอภินันท์ ผ่องกมล
พนักงานราชการ

นางสาวธัญศิริ มีทอง
ครูอัตราจ้าง