ติดต่อเรา

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Phayaophitthayakhom 97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000

school@ppk.ac.th

054-431-275  Fax : 054-431-522

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 97 ถนนประตูชัย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

โทรศัพท์ 0-5443-1275, 0-5443-1522 โทรสาร 0-5443-1522