เจ้าหน้าที่

นางสาวพิชญดา อินทะ
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวสุภาพร สุธรรมเม็ง
เจ้าหน้าที่วัดผล

นางปวลี ภาชนะ
เจ้าหน้าที่บุคลากร

นางสาวอัจฉรา วันร้อง
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายมานพ โลหะกิจ
เจ้าหน้าที่โสตฯ

นางสาวสุภาพรรณ์ ตันมิทา
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

นางสาวพัณนิดา รุ่งสว่าง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางทัศนีย์ บ้านกลาง
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นายนเรศ อยู่ดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

นางสุชัญญ์ญา ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวปาริฉัตร์ คันธิสา
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวจริญญา ศิลธรรม
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวธิติมา ใจการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

นางสาววาสนา ยอดยิ่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายกันต์กวี ชัยทะ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพัชรี อินลือ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางวารุณี แก้วนรินทร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางลีลาปารวี กุณทรนีรานันต์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางปริยากร สีสัน
เจ้าหน้าที่โรเนียว

นางสาวกัลยาณี พรมคำ
เจ้าหน้าที่ Lab boy

นางสาวปราณปริยา พันธ์ปัญญา
เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี