กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอารีรัตน์ นาแพร่
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสิรวงษ์ วงศ์ไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์
ครูชำนาญการ

นายชัยพฤกษ์ บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัศวิน  จอมเที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนาภรณ์ ภิญโญฤทธิ์
พนักงานราชการ

นายเฉลิมพล ปามา
พนักงานราชการ

นางสาวกันยา กันทะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทร์จิรา เตชะวงค์
ครูอัตราจ้าง

นายสหรัฐ พลับพลา
ครูอัตราจ้าง