กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยพฤกษ์ บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอารีรัตน์ นาแพร่
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิรวงษ์ วงศ์ไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์
ครูชำนาญการ

นางไพจิตร ใจคำ
ครูชำนาญการ

นายอัศวิน  จอมเที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล
ครู

นางรัตนาภรณ์ ภิญโญฤทธิ์
พนักงานราชการ

นายเฉลิมพล ปามา
พนักงานราชการ

นางสาวกันยา กันทะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทร์จิรา เตชะวงค์
ครูอัตราจ้าง