กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพรเมษา กรรณทรา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศุภกิจ แก้วกันทะ
ครูชำนาญการ

นายประสงค์ อิ่นคำ
ครู

นายนิรันดร์ กันมูล
ครู

นายอุดม พลทองมาก
ครู

นายณัฐพงษ์ คำเป็ง
ครู

นายวิเชียร ดีจิต
ครูชำนาญการ

นายพงศกร หงษ์ระนัย
พนักงานราชการ

นายสุมงคล จ่อยพิรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายอดิสรณ์ ปินตามูล
ครูอัตราจ้าง