กิจกรรมการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียน ม. 3

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวก่อนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและได้ทราบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนในการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม