ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นิตชคุณ ทวีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา