การติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณภาพ SMTE

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม