การมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ได้พบปะและพูดคุณกับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม