กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 8-13 มีนาคม 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษSMBP โครงการ Education Hub ม. 2/15 จำนวน 24 คน พร้อมครูจำนวน 4 คน เดินทางไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัดวัฒนธรรมกับนักเรียนและครูโรงเรียน Woodlands Secondary ประเทศสิงคโปร์