การมอบตัวม.1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม