การมอบตัวม.4 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม