ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 และวันพุฑที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม