การเรียนปรับพื้นฐานของม.1/66

วันอังคารที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม