การนิเทศการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย และคณะบริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการนิเทศของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ณ อาคารเรียน 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม