ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยา

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายนฤพันธุ์ ยินดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะนิสิต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม