การอบรมของการใช้สื่อ

วันเสาร์ที่ 20 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมการใช้สื่อ DLIT และการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Canva และอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนอผลงานด้วย Google site ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม