การรับเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE IDOL

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 6 ฝ่ายหญิง “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)” รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับประเทศ คือ นางสาวเพชรลดา พิมค์ชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และเกียรติบัตรครูผู้สนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ได้แก่ คุณครูณฉัตรมงคล มูลศรี คุณครูปนัสยา แก่นพล คุณครูดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม คุณครูรุจิรา กาจินา คุณครูญาณกร ศรีชาติ และคุณครูพรเมษา กันทรา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา