วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการรณรงค์การงดสูบบุหรี่จากนักเรียนชมรมทักษะชีวิตดอกหญ้า การแสดงของนักเรียน TO BE NUMBER ONE IDOL และอื่น ๆ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม