ประชุมผู้ปกครองนักเรียนม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคณะผู้บริหารของโรงเรียนได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน และได้พบครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียนเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองอีกด้วย ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม