นิเทศการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย และคณะบริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดำเนินการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ให้คำปรึกษาและแนะนำครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม