ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศ “บุคคลดีเด่น”

จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม
2. นายวิจิตร วงศ์ชัย อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม
3. นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม

ซึ่งมอบโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี