กิจกรรม ค่ายพัฒนาเยาวชน Leader Gen-Z

วันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ 2566 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นำโดยครูรุจิรา กาจินา หัวหน้าศูนย์ครอบครัวพอเพียง และครูญาณกร ศรีชาติ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาเยาวชน Leader Gen-Z ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ
จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1.นายเมธาสิทธิ์ อินขัน 5/15 : ประธานครอบครัวพอเพียง
2.น.ส.สุพิชญา นามแก้ว 5/12: ประธานพันธกิจด้านเศรษฐกิจ
3.น.ส.ดรุณรัตน์ นันตา 5/12: ประชาสัมพันธ์พันธกิจด้านเศรษฐกิจ
4.นายภาคย์โภคิน แสนธิการ 5/10: ประธานพันธกิจด้านสังคม
5.น.ส.สิริกร กันธิวงค์ 5/10 : รองประธานพันธกิจด้านสังคม