ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน งานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายการที่แข่งขันดังต่อไปนี้

1. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ สาขาคณิตศาสตร์
2. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาชีววิทยา
3. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาฟิสิกส์
4. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี
5. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาคอมพิวเตอร์
6. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 2 รายการ
7. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาเคมี
8. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์
9. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
10. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์