การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย และคณะบริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม