อบรมนักเรียนแกนนำยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ โดยมีผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม