ขอแสดงความยินดี กับคณะครูและนักเรียน

ได้เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมวิชาการ 46 ict กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย

ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้แก่

1. นายปิยพล ถิ่นโสภณ

2.นายฤทธิกร โลหะกิจตระกูล

ครูที่ปรึกษา 1. นางพัชรี สารงาม 2. นายไพบูลย์ ภิญโญ

3. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้แก่

1. นายฐิติวัสส์ กันไชย

2. นางสาวพรชิตา อุทธวัง

3. นางสาวพิมพกานต์ กล้าหาญ

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวกานต์สินี ณ น่าน 2. นายปฏิภาณ ภาชนะ

4. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่

1. นายกันตพัฒน์ สิงตะนะ

2. นางสาวกุลนิษฐ์ เครื่องทิพย์

3. นางสาวมาฆะวดี แก้วชื่น

ครูที่ปรึกษา 1. นางจามจุรี พรหมเผ่า 2. นายประภาส รวมปะระ