มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

1.นายไผทเทพ ปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศการแข่งขันการคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ครูที่ปรึกษา : ครูอัมพร เพียรการ

2.นางสาวขวัญข้าว จะเฮิง นักเรียนชั้น ม. 5/14 นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง (อนุกรรมการพันธกิจด้านสังคม) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Senior UHC camp 2023 รุ่นที่ 6 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

3.นายภาคย์โภคิน แสนธิการ ชั้น ม.5/10 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลให้ห่างไกลยาเสพติด” การแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย รุ่นที่ 5 นางสาวศิริกร กันธิวงศ์ ชั้น ม.5/10 นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง (รองประธานพันธกิจสังคม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย
รุ่นที่ 5

4.คณะครูและนักเรียนที่ร่วมฝึกปฏิบัติและดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ การจัดการและการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ การพึ่งพาตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์วิกฤติโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานดังต่อไปนี้
1. ครูรุจิรา กาจินา หัวหน้าศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. ครูญาณกร ศรีชาติ เลขาศูนย์ครอบครัวพอเพียง
3.นายเมธาสิทธิ์ อินขัน ชั้น ม. 5/15 : ประธานครอบครัวพอเพียง
4.น.ส.สุพิชญา นามแก้ว ชั้น ม. 5/12 : ประธานพันธกิจด้านเศรษฐกิจ
5.น.ส.ดรุณรัตน์ นันตา ชั้น ม. 5/12 : ประชาสัมพันธ์พันธกิจด้านเศรษฐกิจ
6.นายภาคย์โภคิน แสนธิการ ชั้น ม. 5/10 : ประธานพันธกิจด้านสังคม
7.น.ส.สิริกร กันธิวงค์ ชั้น ม. 5/10 : รองประธานพันธกิจด้านสังคม