ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ อันดับที่ 1 กิจกรรม EGAT Green Talk เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าด้านการสื่อสารการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม EGAT Green Learning Academy ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับทุนการศึกษา 8,000บาท พร้อมทั้งโล่และเกียรติบัตรภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม