การติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูร่วมกันต้อนรับคณะติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสัมมนาติดตามการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม