กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติรณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วม โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารที่ 4 (ชป.กร.พล. พล.ร.4) ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้ ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม