การประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการประชุมการแข่งขันวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกันคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม