มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงาน “การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโรงเรียนพะเยาพิทยาคม” และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักสิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อประกวดต่อในระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ 1. นางสาวอรทัย สายปิง ม.6/15 2. นางสาววิภาดา สาคะสุภฤกษ์ ม.6/15 ครูที่ปรึกษา 1. ครูธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ 2. ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง 3. ครูณัฐณี อินทวงษ์

2.รางวัลที่ 3 และทุนการศึกษา 2,000 บาท การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 1. เด็กหญิงภัทรวดี ฝึกฝน ม.2/14 2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีวิชัย ม.2/14 3. เด็กหญิงฐิติภัทรา นันทะเสน ม.3/14 ครูที่ปรึกษา 1.ครูดารากร จางคพิเชียร 2.ครูภัสราพร ก๋องติ๊บ

3.รางวัลชมเชยโครงการ Young Citizen Science Communication Contest “นักสืบธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง” ได้แก่ นางสาวสุกัญญา จ๋าวตุกุล ม.6/7 ครูที่ปรึกษา ครูพรรณเพ็ญ ชัยทอง

4.รางวัลโครงการนวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์ระดับดีเยี่ยม ในหัวข้อการปรับปรุงคุณสมบัติด้านการอุ้มน้ำและความทนทานของกระถางชีวภาพจากกระดาษลังเหลือใช้ด้วยเส้นใยมะพร้าวร่วมกับเมล็ดแมงลักและสารสกัดจากใบหูกวาง ได้แก่ 1.นางสาวสุฐิตา เบ้าชาลี ม.5/15 2.นางสาวณิฐชาภรณ์ วาระโว ม.5/15 3.นางสาวปิยาพัชร พฤกษ์สุวรรณ ม.5/15 ครูที่ปรึกษา 1.ครูสุทัศน์ บุญเลิศ 2.ครูทักษ์นปพร เผ่าปินตา

5.การแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับภูมิภาค “CSCMU Coding Challenge 2023” ทีมที่ 1 1.นายณัฐพล สุขแก้ว ม.6/13 2.นายศุภเศรษฐ์ ไชยลังกา ม.6/13 3.นายวริทธิ์พล คำบุญเรือง ม.4/13 ทีมที่ 2 1.นายชิษณุพัฒน์ อมรปิยะพงศ์ ม.5/15 2.นางสาวณิฐชาภรณ์ วาระโว ม.5/15 3.นางสาวบุญฐิตา พรรณกุล ม.4/15 ครูที่ปรึกษา ครูธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง ครูณัฐณี อินทวงษ์

6.รางวัลเหรียญทองการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ 1. เด็กหญิงภัทรวดี ฝึกฝน ม.2/14 2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีวิชัย ม.2/14 3. เด็กหญิงฐิติภัทรา นันทะเสน ม.3/14 ครูที่ปรึกษา 1.ครูดารากร จางคพิเชียร 2.ครูภัสราพร ก๋องติ๊บ

7.นางสาวณิชฐาภรณ์ วาระโว ม.5/15 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครือข่ายห้องเรียนพิเศษสพฐ. ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร จังหวัดปทุมธานี