พิธีอำลาธงประจำกองให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะครูและนักเรียนกิจกรรมชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดพิธีอำลาธงประจำกองให้แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ทั้ง 8 ท่าน ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม