โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดพิธีคุรุมุทิตา วันอำลาฟ้าบานเย็น

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดพิธีคุรุมิทิตาวันอำลาฟ้าบานเย็นให้แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ดังรายนามต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย 2.รองผู้อำนวยการเสรี ปัญญา 3.คุณครูรุจิรา เครือพันธ์ 4.คุณครูครูศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ 5.คุณครูลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ 6.คุณครูวรรณะ โพธิ์ชะอุ่ม 7.คุณครูไพจิตร ใจคำ 8.คุณครูพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม