การอบรม IOT (INTERNET OF THINGS : IOT)

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานการเปิดการอบรม IOT ประยุกต์ใช้งาน หลักสูตรเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (INTERNET OF THINGS : IOT) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566