เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม และคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต้อนรับและตรวจเยี่ยมนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ที่บริเวณหน้าประตู 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม