การประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยาในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม